Tüm Detaylarıyla Mal Ayrılığı / Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Bürde Özçakır tarafından yazılmıştır.

5:21 dakika

29.04.2020

Evlilikte eşlerin maddi haklarının korunması ve gelecekte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıyan evlilik sözleşmesine dair tüm soruları yanıtladık. Evlilik sözleşmesi nedir? Evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır? Hepsi yazımızda!

evlilik sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilikle ilgili en çok merak edilen konulardan biri evlilik sözleşmesidir. Bu yüzden mal ayrılığı sözleşmesi nedir sorusunu yanıtlayarak başlayalım. Halk arasında “mal ayrılığı rejimi" ve “mal ayrılığı sözleşmesi” gibi isimlerle de anılan bu uygulama, eşlerin evlilik sırasında malları nasıl yönetecekleri ve evliliğin sona ermesi halinde malların nasıl paylaşılacağına ilişkin yapılan bir sözleşmedir. Mal ayrılığı sözleşmesi sayesinde, ilerde boşanma halinde mal paylaşım sorunları yaşanmasının önüne geçilir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Çeşitleri Nelerdir?

Yasal mal rejimi uygulamasının 4 çeşidi bulunuyor:

  • Edinilmiş mallara katılma: Bireyler, evlilik süresince birlikte edinmiş oldukları malları, boşanma sonrasında yarı yarıya paylaşır.

Bir eşin edinilmiş malları şunlardır:

-Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
-Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
-Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
-Kişisel mallarının gelirleri.

Eşlerin herhangi bir sözleşme seçmemesi durumunda bu rejim uygulanır.

  • Mal ayrılığı: Mal ayrılığı rejiminde her eşin malı kendisine aittir. Eşler kendilerine ait olan malları korumak istediklerini ve paylaşmak istemediklerini beyan ederler. Her iki taraf da diğer tarafın malından herhangi bir pay almayacağı gibi, kendi malını da paylaşmayacaktır.

  • Paylaşımlı mal ayrılığı: Eşler, kendi mal varlıkları üzerinde tasarruf sahibidir. Eşlerin birlikte edindikleri ve eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar ortak olarak paylaşılır. Bunun dışında eşler, bu sözleşme ile diğer tarafın sahip olduğu herhangi bir borca da ortak olmak durumunda değildir.

  • Mal ortaklığı: Bu sözleşme kapsamında iki mal çeşidi vardır. Ortak mallar ve kişisel mallar. Genel mal ortaklığında, eşlerin kişisel mal sayılanlar dışındaki malları ile gelirleri ortaklık mallarını oluşturur ve eşler, ortaklık mallarına bir bütün olarak sahip olurlar. Sınırlı mal ortaklığında ise sadece edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklık kabul edilir. Kişisel malların gelirleri bu ortaklığa dahil değildir.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nerede Yapılır?

Mal rejimi sözleşmesi, evlilik sözleşmesi yapacak çiftlerin, kendileri için uygun olan mal rejimini seçtikten sonra noterde düzenletmesi veya onaylatması şeklinde yapılır.

Noterde Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

“Noterde mal ayrılığı rejimi sözleşmesi nasıl yapılır” diye merak edenler için de burada yapılabileceklere değinelim. Noterde, önceden hazırlatılan bir evlilik sözleşmesi onaylatılabilir. Ayrıca noterde sıfırdan yeni bir evlilik sözleşmesi düzenletebilir. Noterde evlilik sözleşmesi işlemi için eşlerin kimlikleri ve vesikalık fotoğrafları istenir.

evlilik sözleşmesi

Kimler Evlilik Sözleşmesi Yapabilir?

Evlilik sözleşmesi ayırt etme gücüne sahip kişiler tarafından imzalanabilir. Küçükler ile akıl hastalığı veya akıl zayıflığı açısından kısıtlılar için velinin, yasal temsilcinin izni alınması gerekir.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Gelelim mal ayrılığı sözleşmesi ne zaman yapılır sorusunun yanıtına. Evlilik sözleşmesi evlilik başvurusu sırasında yapılabilir. Nikah başvurusu yaparken evlenmeden önce noterden alınan belgenin nikah başvurusu belgelerine eklenmesi gerekir.

Evlendikten sonra mal ayrılığı sözleşmesi yapılır mı diye merak edenler için de sözleşmenin evlendikten sonra da imzalanabileceğini söyleyelim.

Evlilik sonrası işlemler için şu yazımıza da bakabilirsin: Evlendikten Sonra Yapılması Gereken Resmi İşlemler

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Geçerliliği Ne Kadardır?

Evlilik sözleşmesinin geçerlilik süresi nedir diye merak edenler için de seçilen mal rejiminin, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulü halinde sona ereceğini söyleyelim.

Mal Ayrılığı Sözleşmesinin İptali Mümkün müdür?

Evet mümkün. Taraflar istedikleri mal rejimini kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir, değiştirebilirler.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Geçmişe Etki Eder mi?

Bu sözleşme evlenmeden önce alınan malların paylaşımını etkilemiyor. Geçmişe yönelik bir mal rejimi sözleşmesi yapılamıyor. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren geçerli oluyor.

Mal Ayrılığı Evlilik Sözleşmesi Örneği

Evlilik sözleşmesi hakkında fikir vermesi için mal ayrılığı rejimi sözleşmesi örneğini de buraya bırakıyoruz. İşte mal ayrılığı sözleşmesi örneği:

”….. Evlendirme Memurluğuna

Taraflar:

Biz …….. evlenme tarihinden itibaren “… Mal Ayrılığı Rejimine” tabi olmak istediğimizi bildirir, bu seçimlik mal rejimimizi kayda geçmesini saygıyla dileriz.

Tarih …..

Ek-1: Noter onaylı Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Ek-2: Mal varlıklarımızın listesi

Mal Ayrılığı Sözleşmesi

……………………………ile ………………………arasında, yapılacak/ yapılmış …./…./…./ tarihli evlilik akdi sebebiyle, taraflar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun verdiği açık yetkiye dayanarak ve evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aralarında mal ayrılığı rejimini kabul ettiklerini aşağıda belirtilen yasal sınırlar çerçevesinde beyan etmişlerdir.

1- Her birimiz, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait olan kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve tasarruf etmek hakkına sahip olacaktır. Bir diğeri, diğer eşin menkul ve gayrimenkulleri ile kişisel her türlü malvarlığı üzerinde yönetme ve tasarruf hakkına sahip olmayacaktır.

2- Her birimizin kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile 3. kişilerden gelen manevi ve maddi tazminat alacakları yasal olarak kişisel malları oluşturacak ve diğerinin bu alacaklar üzerinde söz hakkı ve tasarrufu bulunmayacaktır.

3- Bağışlamalar, 3. kişilerden gelen miras hak ve payları ile üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallar bölümünde yer alacak ve mal ayrılığı prensibi gereği bir diğerinin bunlardan yararlanma, yönetme ve tasarruf etme hakkı bulunmayacaktır.

4- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

5- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait mallardan tümüyle sorumlu olacak ve bir diğerini borçlandırıcı tasarruflarda bulunamayacaktır. Her birimiz, evlilik birliğini temsil ve yönetme yetkisine dayanarak yaptığımız borçlardan, bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptığımız borçlardan ve birimiz için kişisel sorumluluk doğuran borçlardan ve üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan tamamen kendisi sorumlu olacaktır.

6- Her birimizin bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri yapma, gelirini kullanma, tasarruf etme hakkı o eşe ait olup, bir diğerinin bu meslek ve sanat icrasıyla ve geliriyle bir ilişkisi ve söz hakkı ile tasarrufu bulunmayacaktır.

7- Yönetim giderleri ve evlilik birliğini temsilen yapılan masraflar her bir eşin ortak katılımıyla sağlanacaktır.

8- Sosyal Güvenlik veya Sosyal yardım kurumlarınca veya özel sigorta şirketlerince yapılmış olan toptan ödemeler, tazminat ve alacaklar ile işgücü kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik kurumunca veya özel sigorta şirketi tarafından ömür boyu irat bağlanması halinde bu gelirler kişisel mal olarak kabul edilecek ve diğer eşin tasarruf ve yönetme hakkı olmayacaktır.

9- Keza, tahvil, bono, resmi senet, repo, borsa, faiz, icra alacakları ve tahsilatları ile banka faizi ve kira geliri gibi irat getiren ve burada sınırlayıcı olarak sayılmayan en geniş anlamdaki tüm kazançlar da mal ayrılığı prensibi gereği kişisel mal varlığı kavramında kabul edilecek ve diğer eşin bu haklar ve alacaklar üzerinde hiç bir şekilde yönetme ve kullanma yetkisi ile tasarrufu bulunmayacaktır.

10- Mal rejiminin sona ermesi hâlinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan kendine ait mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.

11- Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi halinde, ailenin ortak kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyalarını kullanmaya, ………………………………………. devam edecektir.

Evlilik sözleşmesi ile ilgili merak edilen tüm detaylara yer verdik. Evlilik başvurusu ile ilgili detaylara da göz atmak istersen şu yazımıza bakabilirsin: Hepsini Yanıtladık: Evlilik Başvurusu ile İlgili En Sık Sorulan Sorular

Düğün Mekanları

Her bütçeye uygun en şık düğün mekanları burada!

Her 3 çiftten 2'si aradığı firmaları Düğün.com’da buluyor. Sen de onlar arasına katıl!

Mekanını bul

Bunlar da ilgini çekebilir

Diğer makaleleri de görüntüleyin

Yorum yap